Informace

Společnost ADO Ostrava, a.s., IČO: 476 76 973, zapsaná v oddílu B, č. vl. 819, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, tímto v souladu s ust. § 529 odst. 1 obč. z. oznamuje, že jediný akcionář společnosti rozhodl dne 27.9.2016 o přeměně 15.419 kusů listinných akcií na jméno na 15.419 kusů zaknihovaných akcií na jméno, jakož i o změně příslušné části stanov společnosti. Společnost stanovuje vlastníkům akcií tří měsíční lhůtu počínající běžet od 1.11.2016 pro odevzdání listinných akcií společnosti a pro sdělení čísla majetkového účtu, na který budou zaknihované akcie připsány po zápisu emise do centrální evidence vedené centrálním depozitářem.